Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG XUÂN QUYỀN
Mã Biên nhận : 000.00.47.H31-211012-0109
Về việc : Thủ tục đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
Ngày nộp: 12/10/2021 11:00:52
Ngày hẹn trả: 20/10/2021 10:21:07
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.47.H31-211012-0109 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ thị xã Mỹ Hào