Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI NGỌC HẢI
Mã Biên nhận : 000.00.44.H31-211018-0015
Về việc : Đăng ký thành lập hộ kinh doanh.
Ngày nộp: 18/10/2021 14:40:27
Ngày hẹn trả: 20/10/2021 10:23:12
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.44.H31-211018-0015 đã trả kết quả tại Bộ phận TN và TKQ UBND Tiên Lữ