Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN GIÁP
Mã Biên nhận : 000.00.43.H31-211020-0089
Về việc : Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cấp xã
Ngày nộp: 20/10/2021 09:48:44
Ngày hẹn trả: 20/10/2021 10:16:22
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.43.H31-211020-0089 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tứ Dân