Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ NẾT
Mã Biên nhận : 000.00.43.H31-211020-0056
Về việc : Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) cấp xã
Ngày nộp: 20/10/2021 08:46:42
Ngày hẹn trả: 20/10/2021 10:16:22
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.43.H31-211020-0056 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tứ Dân