Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ NẾT
Mã Biên nhận : 000.00.43.H31-211020-0053
Về việc : Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cấp xã
Ngày nộp: 20/10/2021 08:40:02
Ngày hẹn trả: 20/10/2021 10:16:22
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.43.H31-211020-0053 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tứ Dân