Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN HUY CHUNG
Mã Biên nhận : 000.00.13.H31-211005-0022
Về việc : Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng LS BÙI QUANG KHANG, THỤY LÔI
Ngày nộp: 05/10/2021 10:56:58
Ngày hẹn trả: 20/10/2021 10:32:21
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.13.H31-211005-0022 đã trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên