Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN QUANG HUY
Mã Biên nhận : 000.00.04.H31-211018-0007
Về việc : Thủ tục Giải thể doanh nghiệp
Ngày nộp: 18/10/2021 15:53:38
Ngày hẹn trả: 20/10/2021 10:29:01
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.04.H31-211018-0007 đã trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên