Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ THỊ DUYẾN
Mã Biên nhận : 000.08.45.H31-211020-0009
Về việc : Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cấp xã
Ngày nộp: 20/10/2021 09:31:41
Ngày hẹn trả: 20/10/2021 11:00:51
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.08.45.H31-211020-0009 đã trả kết quả tại UBND xã Nhật Quang