Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG ĐÌNH QUANG
Mã Biên nhận : 000.08.45.H31-211020-0004
Về việc : Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cấp xã
Ngày nộp: 20/10/2021 08:31:15
Ngày hẹn trả: 20/10/2021 11:00:51
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.08.45.H31-211020-0004 đã trả kết quả tại UBND xã Nhật Quang