Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ GIANG
Mã Biên nhận : 000.01.45.H31-211020-0003
Về việc : Thủ tục cấp bản sao trích lục Hộ tịch
Ngày nộp: 20/10/2021 11:06:02
Ngày hẹn trả: 20/10/2021 11:11:14
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.01.45.H31-211020-0003 đã trả kết quả tại UBND TT Trần Cao