Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THOẢNG
Mã Biên nhận : 000.00.49.H31-211020-0011
Về việc : Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Ngày nộp: 20/10/2021 10:26:26
Ngày hẹn trả: 20/10/2021 11:01:24
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.49.H31-211020-0011 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Cửu Cao