Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐOÀN THỊ HẰNG
Mã Biên nhận : 000.00.16.H31-211020-0007
Về việc : Thông báo hoạt động khuyến mại.
Ngày nộp: 20/10/2021 11:10:12
Ngày hẹn trả: 20/10/2021 11:11:28
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.16.H31-211020-0007 đã được chuyển tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên