Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ HOÀI THƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.16.H31-211020-0006
Về việc : Thông báo hoạt động khuyến mại.
Ngày nộp: 20/10/2021 10:55:27
Ngày hẹn trả: 20/10/2021 10:57:24
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.16.H31-211020-0006 đã được chuyển tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên