Đến tháng 9
Sở Tài Nguyên Môi Trường đã giải quyết

98,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/09/2021)