Đến tháng 10
Sở Tài Nguyên Môi Trường đã giải quyết

97,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 04/10/2022)