Đến tháng 6
Tỉnh Hưng Yên đã giải quyết

99,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 15/06/2021)