VĂN PHÒNG UBND TNH HƯNG YÊN
TRUNG TÂM PHC V HÀNH CHÍNH CÔNG
VÀ KIM SOÁT TH TC HÀNH CHÍNH
CNG A HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Lịch tiếp nhận hồ giải quyết thủ tục hành chính luân phiên tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 883/CĐ-
CTUBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch
COVID-19 trong tình hình mới,
Để hn chế tp trung đông ngưi, gim nguy cơy nhim dch bnh, Trung
m Phc v hành chính ng Kim soát th tc nh cnh thc hin luân phiên
tiếp nhn h sơ gii quyết th tc hành chính c lĩnh vc, c th như sau:
STT
Tên quan, đơn vị
Thời gian làm việc
I
quan, đơn vị tiếp nhận hồ buổi sáng
1
Sở Giao thông vận tải
2
Sở Kế hoạchĐầu
3
Sở Y Tế
4
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
5
Sở Nội vụ
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8
Bảo hiểmhội tỉnh
9
Sở Tài chính
10
Công an tỉnh
Thời gian tiếp nhận
hồ từ
08h00 đến 11h30
II
quan, đơn vị tiếp nhận hồ buổi chiều
1
Sở Công thương
2
Sở Giáo dụcĐào tạo
3
Sở Thông tin và truyền thông
4
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội
5
Sở Khoa học và Công nghệ
6
Sở pháp
7
Sở Xây dựng
8
Cục thuế Tỉnh
9
Công ty Điện lực Hưng Yên
Thời gian tiếp nhận
hồ từ
13h30 đến 16h30
Thi gian thc hin tiếp nhn h sơ luân phn: t ngày 07/5/2021 đến khi
Thông o mi.
Trung m Phc v hành chính ng Kim soát th tc nh chính trân
trng thông o để các cơ quan, đơn v, nhân, t chc biết, thun tin liên h
giao dch./.