Đến tháng 3
Tỉnh Hưng Yên đã giải quyết

99,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 29/03/2020)