Đến tháng 10
Tỉnh Hưng Yên đã giải quyết

99,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 24/10/2020)