Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

165

Hồ sơ đã xử lý

122

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

85

Hồ sơ đã xử lý

91

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

39

Hồ sơ đã xử lý

39

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

57

Hồ sơ đã xử lý

57

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

76

Hồ sơ đã xử lý

72

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0.0 %
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

257

Hồ sơ đã xử lý

259

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019

Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây