Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

39

Hồ sơ đã xử lý

39

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

57

Hồ sơ đã xử lý

57

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

76

Hồ sơ đã xử lý

72

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

113

Hồ sơ đã xử lý

104

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0.0 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0.0 %
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

370

Hồ sơ đã xử lý

363

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019

Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây