Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

148

Hồ sơ đã xử lý

167

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

177

Hồ sơ đã xử lý

143

Đúng hạn 98.6 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

172

Hồ sơ đã xử lý

144

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

116

Hồ sơ đã xử lý

91

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

168

Hồ sơ đã xử lý

113

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

75

Hồ sơ đã xử lý

161

Đúng hạn 98.1 %
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

1423

Hồ sơ đã xử lý

1306

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018

Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây