Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

77

Hồ sơ đã xử lý

51

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

109

Hồ sơ đã xử lý

109

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

122

Hồ sơ đã xử lý

130

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

134

Hồ sơ đã xử lý

103

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

149

Hồ sơ đã xử lý

168

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

90

Hồ sơ đã xử lý

57

Đúng hạn 96.5 %
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

806

Hồ sơ đã xử lý

712

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018

Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây