Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

168

Hồ sơ đã xử lý

113

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

126

Hồ sơ đã xử lý

212

Đúng hạn 98.6 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

165

Hồ sơ đã xử lý

122

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

85

Hồ sơ đã xử lý

91

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0.0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0.0 %
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

85

Hồ sơ đã xử lý

91

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019

Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây