Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

172

Hồ sơ đã xử lý

144

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

116

Hồ sơ đã xử lý

91

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

168

Hồ sơ đã xử lý

113

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

75

Hồ sơ đã xử lý

161

Đúng hạn 98.1 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

97

Hồ sơ đã xử lý

56

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

12

Hồ sơ đã xử lý

18

Đúng hạn 100.0 %
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

12

Hồ sơ đã xử lý

18

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019

Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây