Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

122

Hồ sơ đã xử lý

130

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

134

Hồ sơ đã xử lý

103

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

148

Hồ sơ đã xử lý

167

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

177

Hồ sơ đã xử lý

143

Đúng hạn 98.6 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

172

Hồ sơ đã xử lý

144

Đúng hạn 100.0 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

61

Hồ sơ đã xử lý

40

Đúng hạn 100.0 %
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

1125

Hồ sơ đã xử lý

981

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018

Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây