Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

   • Đăng nhập
   • Đăng ký
   • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên Thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm

Sở Khoa học và Công nghệ

Danh sách thủ tục

63 thủ tục!
 1. 1 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (Mức độ 2)

 2. 2 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (Mức độ 2)

 3. 3 Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (Mức độ 2)

 4. 4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (Mức độ 2)

 5. 5 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. (Mức độ 2)

 6. 6 Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. (Mức độ 2)

 7. 7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Mức độ 2)

 8. 8 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Mức độ 2)

 9. 9 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Mức độ 2)

 10. 10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) (Mức độ 2)

 11. 1 2 3 4 5  ...