Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

   • Đăng nhập
   • Đăng ký
   • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên Thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm

Sở Khoa học và Công nghệ

Danh sách thủ tục

57 thủ tục!
 1. 1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) (Mức độ 2)

 2. 2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) (Mức độ 2)

 3. 3 Thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. (Mức độ 2)

 4. 4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (Mức độ 2)

 5. 5 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ (Mức độ 2)

 6. 6 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ. (Mức độ 2)

 7. 7 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ (Mức độ 2)

 8. 8 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ (Mức độ 2)

 9. 9 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ (Mức độ 2)

 10. 10 Cấp Giấy chứng nhận trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ: (Mức độ 2)

 11. 1 2 3 4 5  ...