Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 0 1 41 14 16 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 23 69 51 260 247 0 0 96 % 4 % 0 %
Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên 31 54 97 108 131 0 0 97.7 % 2.3 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 33 47 15 1034 1038 0 2 81 % 19 % 0 %
Sở Nội Vụ 4 57 20 100 79 0 0 97.5 % 2.5 % 0 %
Sở Tài chính 23 46 0 24 23 0 0 95.7 % 4.3 % 0 %
Sở Tài Nguyên Môi Trường 11 63 16 97 103 10 2 63.1 % 27.2 % 9.7 %
Sở Công thương 0 71 48 869 872 0 0 2.2 % 97.8 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội 28 40 59 644 562 0 0 75.6 % 24.4 % 0 %
Sở Tư pháp 49 86 53 468 384 0 0 54.9 % 45.1 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 7 40 27 67 75 0 0 97.3 % 2.7 % 0 %
Sở Xây dựng 3 26 6 45 38 0 0 89.5 % 10.5 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24 55 17 29 17 1 0 82.4 % 11.8 % 5.8 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 39 23 27 25 0 0 60 % 40 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 68 42 12 10 0 0 100 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 0 10 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh 16 22 22 42 44 2 0 93.2 % 2.3 % 4.5 %
Bộ thủ tục UBND cấp Huyện/Thành phố 72 158 70 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Xã/Phường/Thị trấn 104 67 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Hưng Yên 386 82 1 1969 1619 14 0 79.7 % 19.5 % 0.8 %
UBND Huyện Kim Động 290 143 36 760 769 7 0 30 % 69.1 % 0.9 %
UBND Huyện Ân Thi 281 188 0 1250 1110 7 3 92.3 % 7.1 % 0.6 %
UBND Huyện Khoái Châu 170 218 81 3597 3575 2 2 33.3 % 66.6 % 0.1 %
UBND Thị xã Mỹ Hào 282 121 66 3274 3244 20 2 92.7 % 6.7 % 0.6 %
UBND Huyện Tiên Lữ 294 144 31 984 977 44 0 45.8 % 49.7 % 4.5 %
UBND Huyện Phù Cừ 231 161 77 1685 1532 5 9 62.8 % 36.9 % 0.3 %
UBND Huyện Yên Mỹ 230 161 78 1775 1767 2 0 98 % 1.9 % 0.1 %
UBND Huyện Văn Lâm 231 162 76 2484 2399 1 4 31.3 % 68.7 % 0 %
UBND Huyện Văn Giang 284 119 66 935 933 3 1 88.6 % 11 % 0.4 %
Tổng 3108 2518 1119 22553 21589 118 25 63.4 % 36 % 0.6 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 41
Tiếp nhận: 14
Giải quyết: 16
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 69
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 260
Giải quyết: 247
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 54
Mức độ 4: 97
Tiếp nhận: 108
Giải quyết: 131
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 33
Mức độ 3: 47
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 1034
Giải quyết: 1038
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 81%
Đúng hạn: 19%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 57
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 100
Giải quyết: 79
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 46
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 24
Giải quyết: 23
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.7%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 63
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 97
Giải quyết: 103
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 63.1%
Đúng hạn: 27.2%
Trễ hạn: 9.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 71
Mức độ 4: 48
Tiếp nhận: 869
Giải quyết: 872
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 2.2%
Đúng hạn: 97.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 28
Mức độ 3: 40
Mức độ 4: 59
Tiếp nhận: 644
Giải quyết: 562
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 75.6%
Đúng hạn: 24.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 49
Mức độ 3: 86
Mức độ 4: 53
Tiếp nhận: 468
Giải quyết: 384
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 54.9%
Đúng hạn: 45.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 40
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 67
Giải quyết: 75
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.3%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 45
Giải quyết: 38
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.5%
Đúng hạn: 10.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 24
Mức độ 3: 55
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 29
Giải quyết: 17
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 82.4%
Đúng hạn: 11.8%
Trễ hạn: 5.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 39
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 27
Giải quyết: 25
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 60%
Đúng hạn: 40%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 68
Mức độ 4: 42
Tiếp nhận: 12
Giải quyết: 10
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 42
Giải quyết: 44
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 93.2%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 4.5%
Mức độ 2: 72
Mức độ 3: 158
Mức độ 4: 70
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 104
Mức độ 3: 67
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 386
Mức độ 3: 82
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 1969
Giải quyết: 1619
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 79.7%
Đúng hạn: 19.5%
Trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 290
Mức độ 3: 143
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 760
Giải quyết: 769
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 30%
Đúng hạn: 69.1%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 281
Mức độ 3: 188
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1250
Giải quyết: 1110
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 92.3%
Đúng hạn: 7.1%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 170
Mức độ 3: 218
Mức độ 4: 81
Tiếp nhận: 3597
Giải quyết: 3575
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 33.3%
Đúng hạn: 66.6%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 282
Mức độ 3: 121
Mức độ 4: 66
Tiếp nhận: 3274
Giải quyết: 3244
Trễ hạn: 20
Trước hạn: 92.7%
Đúng hạn: 6.7%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 294
Mức độ 3: 144
Mức độ 4: 31
Tiếp nhận: 984
Giải quyết: 977
Trễ hạn: 44
Trước hạn: 45.8%
Đúng hạn: 49.7%
Trễ hạn: 4.5%
Mức độ 2: 231
Mức độ 3: 161
Mức độ 4: 77
Tiếp nhận: 1685
Giải quyết: 1532
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 62.8%
Đúng hạn: 36.9%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 230
Mức độ 3: 161
Mức độ 4: 78
Tiếp nhận: 1775
Giải quyết: 1767
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 231
Mức độ 3: 162
Mức độ 4: 76
Tiếp nhận: 2484
Giải quyết: 2399
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 31.3%
Đúng hạn: 68.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 284
Mức độ 3: 119
Mức độ 4: 66
Tiếp nhận: 935
Giải quyết: 933
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 88.6%
Đúng hạn: 11%
Trễ hạn: 0.4%