Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 1 41 0 18 23 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 91 1 51 178 195 1 0 87.7 % 11.8 % 0.5 %
Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên 169 14 0 52 93 0 0 96.8 % 3.2 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 61 22 17 820 993 4 9 86.8 % 12.8 % 0.4 %
Sở Nội Vụ 10 58 13 87 50 0 0 96 % 4 % 0 %
Sở Tài chính 63 8 0 22 22 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài Nguyên Môi Trường 52 22 16 65 107 16 1 76.6 % 8.4 % 15 %
UBND Thành phố Hưng Yên 379 82 0 1097 1092 22 0 82.9 % 15.1 % 2 %
UBND Huyện Kim Động 281 143 36 783 829 18 0 37.2 % 60.7 % 2.1 %
UBND Huyện Ân Thi 274 188 0 1065 1066 48 14 83.9 % 11.6 % 4.5 %
UBND Huyện Khoái Châu 161 218 81 2224 2169 1 0 34.6 % 65.3 % 0.1 %
UBND Thị xã Mỹ Hào 273 125 62 1696 1946 26 0 90.9 % 7.8 % 1.3 %
UBND Huyện Tiên Lữ 286 143 31 973 909 27 0 29.6 % 67.4 % 3 %
UBND Huyện Phù Cừ 378 82 0 1192 1236 16 1 91.7 % 7 % 1.3 %
UBND Huyện Yên Mỹ 319 91 50 1973 1993 0 0 99 % 1 % 0 %
UBND Huyện Văn Lâm 221 162 77 2008 2079 1 1 34.2 % 65.7 % 0.1 %
UBND Huyện Văn Giang 275 119 66 648 646 6 0 86.2 % 12.8 % 1 %
Sở Tư pháp 150 8 15 451 647 0 0 90.9 % 9.1 % 0 %
Sở Công thương 0 71 48 419 425 0 0 3.5 % 96.5 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội 58 29 28 330 458 0 0 87.1 % 12.9 % 0 %
Sở Xây dựng 13 16 6 56 156 0 0 97.4 % 2.6 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 15 35 21 51 49 0 0 95.9 % 4.1 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 31 30 1 24 25 0 0 60 % 40 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 57 14 11 23 49 1 0 95.9 % 2 % 2.1 %
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh 14 31 15 20 29 0 0 96.6 % 3.4 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10 94 8 19 20 0 0 100 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 6 0 3 11 11 0 0 90.9 % 9.1 % 0 %
Điện Lực Hưng Yên 14 0 0 2 5 0 0 60 % 40 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Huyện/Thành phố 292 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Xã/Phường/Thị trấn 168 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục thuế Tỉnh 31 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 10 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Tổng 4163 1847 656 16307 17322 187 26 68.7 % 30.3 % 1 %
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 41
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 23
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 91
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 178
Giải quyết: 195
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 87.7%
Đúng hạn: 11.8%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 169
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 52
Giải quyết: 93
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 61
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 820
Giải quyết: 993
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 86.8%
Đúng hạn: 12.8%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 58
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 87
Giải quyết: 50
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 63
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 22
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 52
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 65
Giải quyết: 107
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 76.6%
Đúng hạn: 8.4%
Trễ hạn: 15%
Mức độ 2: 379
Mức độ 3: 82
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1097
Giải quyết: 1092
Trễ hạn: 22
Trước hạn: 82.9%
Đúng hạn: 15.1%
Trễ hạn: 2%
Mức độ 2: 281
Mức độ 3: 143
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 783
Giải quyết: 829
Trễ hạn: 18
Trước hạn: 37.2%
Đúng hạn: 60.7%
Trễ hạn: 2.1%
Mức độ 2: 274
Mức độ 3: 188
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1065
Giải quyết: 1066
Trễ hạn: 48
Trước hạn: 83.9%
Đúng hạn: 11.6%
Trễ hạn: 4.5%
Mức độ 2: 161
Mức độ 3: 218
Mức độ 4: 81
Tiếp nhận: 2224
Giải quyết: 2169
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 34.6%
Đúng hạn: 65.3%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 273
Mức độ 3: 125
Mức độ 4: 62
Tiếp nhận: 1696
Giải quyết: 1946
Trễ hạn: 26
Trước hạn: 90.9%
Đúng hạn: 7.8%
Trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 286
Mức độ 3: 143
Mức độ 4: 31
Tiếp nhận: 973
Giải quyết: 909
Trễ hạn: 27
Trước hạn: 29.6%
Đúng hạn: 67.4%
Trễ hạn: 3%
Mức độ 2: 378
Mức độ 3: 82
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1192
Giải quyết: 1236
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 91.7%
Đúng hạn: 7%
Trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 319
Mức độ 3: 91
Mức độ 4: 50
Tiếp nhận: 1973
Giải quyết: 1993
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 221
Mức độ 3: 162
Mức độ 4: 77
Tiếp nhận: 2008
Giải quyết: 2079
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 34.2%
Đúng hạn: 65.7%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 275
Mức độ 3: 119
Mức độ 4: 66
Tiếp nhận: 648
Giải quyết: 646
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 86.2%
Đúng hạn: 12.8%
Trễ hạn: 1%
Mức độ 2: 150
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 451
Giải quyết: 647
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.9%
Đúng hạn: 9.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 71
Mức độ 4: 48
Tiếp nhận: 419
Giải quyết: 425
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 3.5%
Đúng hạn: 96.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 58
Mức độ 3: 29
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 330
Giải quyết: 458
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 87.1%
Đúng hạn: 12.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 56
Giải quyết: 156
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.4%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận: 51
Giải quyết: 49
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.9%
Đúng hạn: 4.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 24
Giải quyết: 25
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 60%
Đúng hạn: 40%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 23
Giải quyết: 49
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 95.9%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 2.1%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 31
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 20
Giải quyết: 29
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 94
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 19
Giải quyết: 20
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 11
Giải quyết: 11
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.9%
Đúng hạn: 9.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 5
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 60%
Đúng hạn: 40%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 292
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 168
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%