Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 0 41 0 170 169 0 0 98.8 % 1.2 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 91 1 51 1383 1349 13 0 91.3 % 7.7 % 1 %
Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên 168 14 0 865 853 79 0 89.9 % 0.8 % 9.3 %
Sở Giao thông Vận tải 81 19 0 3662 2640 26 74 90.9 % 8.1 % 1 %
Sở Nội Vụ 10 58 13 313 331 0 7 84 % 16 % 0 %
Sở Tài chính 79 9 0 319 319 0 0 80.3 % 19.7 % 0 %
Sở Tài Nguyên Môi Trường 52 22 16 1058 1202 43 15 70.2 % 26.2 % 3.6 %
UBND Thành phố Hưng Yên 0 0 0 24117 22701 413 6 79.6 % 20.1 % 0.3 %
UBND Huyện Kim Động 0 0 0 22437 22321 243 9 27.7 % 71.4 % 0.9 %
UBND Huyện Ân Thi 0 0 0 20385 20120 271 127 90.1 % 8.7 % 1.2 %
UBND Huyện Khoái Châu 0 0 0 45575 45479 494 23 30.1 % 68.9 % 1 %
UBND Thị xã Mỹ Hào 0 0 0 50855 50218 584 103 92.3 % 6.5 % 1.2 %
UBND Huyện Tiên Lữ 0 0 0 20726 20609 172 6 29.2 % 70 % 0.8 %
UBND Huyện Phù Cừ 0 0 0 23327 23166 424 16 88.6 % 9.6 % 1.8 %
UBND Huyện Yên Mỹ 0 0 0 37805 37740 102 2 96.8 % 3 % 0.2 %
UBND Huyện Văn Lâm 0 0 0 40912 40769 501 25 23.7 % 75.1 % 1.2 %
UBND Huyện Văn Giang 0 0 0 14072 14088 218 10 84 % 14.6 % 1.4 %
Sở Tư pháp 141 16 16 7218 6870 33 0 90 % 9.5 % 0.5 %
Sở Công thương 45 36 38 5465 5519 2 0 2.5 % 97.4 % 0.1 %
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội 112 0 0 3987 3931 81 0 80.4 % 17.6 % 2 %
Sở Xây dựng 13 16 6 822 924 0 1 77.2 % 22.8 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 6 34 32 738 688 0 0 76.7 % 23.3 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12 100 0 292 288 5 0 96.2 % 2.1 % 1.7 %
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh 12 48 0 288 275 8 0 78.9 % 18.2 % 2.9 %
Điện Lực Hưng Yên 14 0 0 176 166 0 0 51.8 % 48.2 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 32 30 1 156 156 3 0 80.8 % 17.3 % 1.9 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 69 5 0 107 65 0 1 98.5 % 1.5 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 6 0 3 7 7 0 0 100 % 0 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Huyện/Thành phố 284 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Xã/Phường/Thị trấn 168 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục thuế Tỉnh 31 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 10 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 41
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 170
Giải quyết: 169
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 91
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 1383
Giải quyết: 1349
Trễ hạn: 13
Trước hạn: 91.3%
Đúng hạn: 7.7%
Trễ hạn: 1%
Mức độ 2: 168
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 865
Giải quyết: 853
Trễ hạn: 79
Trước hạn: 89.9%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 9.3%
Mức độ 2: 81
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3662
Giải quyết: 2640
Trễ hạn: 26
Trước hạn: 90.9%
Đúng hạn: 8.1%
Trễ hạn: 1%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 58
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 313
Giải quyết: 331
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84%
Đúng hạn: 16%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 79
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 319
Giải quyết: 319
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 80.3%
Đúng hạn: 19.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 52
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 1058
Giải quyết: 1202
Trễ hạn: 43
Trước hạn: 70.2%
Đúng hạn: 26.2%
Trễ hạn: 3.6%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 24117
Giải quyết: 22701
Trễ hạn: 413
Trước hạn: 79.6%
Đúng hạn: 20.1%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 22437
Giải quyết: 22321
Trễ hạn: 243
Trước hạn: 27.7%
Đúng hạn: 71.4%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 20385
Giải quyết: 20120
Trễ hạn: 271
Trước hạn: 90.1%
Đúng hạn: 8.7%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 45575
Giải quyết: 45479
Trễ hạn: 494
Trước hạn: 30.1%
Đúng hạn: 68.9%
Trễ hạn: 1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 50855
Giải quyết: 50218
Trễ hạn: 584
Trước hạn: 92.3%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 20726
Giải quyết: 20609
Trễ hạn: 172
Trước hạn: 29.2%
Đúng hạn: 70%
Trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 23327
Giải quyết: 23166
Trễ hạn: 424
Trước hạn: 88.6%
Đúng hạn: 9.6%
Trễ hạn: 1.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 37805
Giải quyết: 37740
Trễ hạn: 102
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 40912
Giải quyết: 40769
Trễ hạn: 501
Trước hạn: 23.7%
Đúng hạn: 75.1%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 14072
Giải quyết: 14088
Trễ hạn: 218
Trước hạn: 84%
Đúng hạn: 14.6%
Trễ hạn: 1.4%
Mức độ 2: 141
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 7218
Giải quyết: 6870
Trễ hạn: 33
Trước hạn: 90%
Đúng hạn: 9.5%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 45
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 38
Tiếp nhận: 5465
Giải quyết: 5519
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 2.5%
Đúng hạn: 97.4%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 112
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3987
Giải quyết: 3931
Trễ hạn: 81
Trước hạn: 80.4%
Đúng hạn: 17.6%
Trễ hạn: 2%
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 822
Giải quyết: 924
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 77.2%
Đúng hạn: 22.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 34
Mức độ 4: 32
Tiếp nhận: 738
Giải quyết: 688
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 76.7%
Đúng hạn: 23.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 100
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 292
Giải quyết: 288
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 96.2%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 1.7%
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 48
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 288
Giải quyết: 275
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 78.9%
Đúng hạn: 18.2%
Trễ hạn: 2.9%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 176
Giải quyết: 166
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 51.8%
Đúng hạn: 48.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 156
Giải quyết: 156
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 80.8%
Đúng hạn: 17.3%
Trễ hạn: 1.9%
Mức độ 2: 69
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 107
Giải quyết: 65
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.5%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 7
Giải quyết: 7
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 284
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 168
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%