Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 1 41 0 17 20 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 91 1 51 155 140 1 0 91.4 % 7.9 % 0.7 %
Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên 169 14 0 47 72 0 0 97.2 % 2.8 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 61 22 17 731 862 3 9 86.3 % 13.3 % 0.4 %
Sở Nội Vụ 10 58 13 63 35 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 63 8 0 22 22 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài Nguyên Môi Trường 52 22 16 63 70 12 1 71.4 % 11.4 % 17.2 %
UBND Thành phố Hưng Yên 0 0 0 985 975 16 0 82.7 % 15.7 % 1.6 %
UBND Huyện Kim Động 0 0 0 663 676 16 0 38.2 % 59.5 % 2.3 %
UBND Huyện Ân Thi 0 0 0 937 901 44 11 83.7 % 11.4 % 4.9 %
UBND Huyện Khoái Châu 0 0 0 1963 1912 0 0 35.4 % 64.6 % 0 %
UBND Thị xã Mỹ Hào 0 0 0 1422 1638 22 0 91.2 % 7.4 % 1.4 %
UBND Huyện Tiên Lữ 0 0 0 876 801 27 0 27.8 % 68.8 % 3.4 %
UBND Huyện Phù Cừ 0 0 0 1049 1086 13 1 91.8 % 7 % 1.2 %
UBND Huyện Yên Mỹ 0 0 0 1745 1751 0 0 98.9 % 1.1 % 0 %
UBND Huyện Văn Lâm 0 0 0 1799 1760 1 1 31.1 % 68.9 % 0 %
UBND Huyện Văn Giang 0 0 0 574 561 5 0 84.8 % 14.3 % 0.9 %
Sở Tư pháp 150 8 15 402 501 0 0 90.4 % 9.6 % 0 %
Sở Công thương 0 71 48 324 328 0 0 4 % 96 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội 57 28 27 316 383 0 0 84.9 % 15.1 % 0 %
Sở Xây dựng 13 16 6 51 141 0 0 97.9 % 2.1 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 15 35 21 39 39 0 0 94.9 % 5.1 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 57 14 11 23 30 1 0 93.3 % 3.3 % 3.4 %
Sở Khoa học và Công nghệ 31 30 1 21 19 0 0 52.6 % 47.4 % 0 %
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh 14 31 15 17 25 0 0 96 % 4 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10 94 8 15 13 0 0 100 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 6 0 3 9 9 0 0 88.9 % 11.1 % 0 %
Điện Lực Hưng Yên 14 0 0 2 5 0 0 60 % 40 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Huyện/Thành phố 292 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Xã/Phường/Thị trấn 168 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục thuế Tỉnh 31 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 10 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 41
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 17
Giải quyết: 20
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 91
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 155
Giải quyết: 140
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 91.4%
Đúng hạn: 7.9%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 169
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 47
Giải quyết: 72
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 61
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 731
Giải quyết: 862
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 86.3%
Đúng hạn: 13.3%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 58
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 63
Giải quyết: 35
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 63
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 22
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 52
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 63
Giải quyết: 70
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 71.4%
Đúng hạn: 11.4%
Trễ hạn: 17.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 985
Giải quyết: 975
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 82.7%
Đúng hạn: 15.7%
Trễ hạn: 1.6%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 663
Giải quyết: 676
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 38.2%
Đúng hạn: 59.5%
Trễ hạn: 2.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 937
Giải quyết: 901
Trễ hạn: 44
Trước hạn: 83.7%
Đúng hạn: 11.4%
Trễ hạn: 4.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1963
Giải quyết: 1912
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 35.4%
Đúng hạn: 64.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1422
Giải quyết: 1638
Trễ hạn: 22
Trước hạn: 91.2%
Đúng hạn: 7.4%
Trễ hạn: 1.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 876
Giải quyết: 801
Trễ hạn: 27
Trước hạn: 27.8%
Đúng hạn: 68.8%
Trễ hạn: 3.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1049
Giải quyết: 1086
Trễ hạn: 13
Trước hạn: 91.8%
Đúng hạn: 7%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1745
Giải quyết: 1751
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1799
Giải quyết: 1760
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 31.1%
Đúng hạn: 68.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 574
Giải quyết: 561
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 84.8%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 150
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 402
Giải quyết: 501
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.4%
Đúng hạn: 9.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 71
Mức độ 4: 48
Tiếp nhận: 324
Giải quyết: 328
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 4%
Đúng hạn: 96%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 28
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 316
Giải quyết: 383
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84.9%
Đúng hạn: 15.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 51
Giải quyết: 141
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận: 39
Giải quyết: 39
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.9%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 23
Giải quyết: 30
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 93.3%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 3.4%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 21
Giải quyết: 19
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 52.6%
Đúng hạn: 47.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 31
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 17
Giải quyết: 25
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 94
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 15
Giải quyết: 13
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 9
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.9%
Đúng hạn: 11.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 5
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 60%
Đúng hạn: 40%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 292
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 168
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%