Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 1 41 0 17 22 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 91 1 51 172 179 1 0 86.6 % 12.8 % 0.6 %
Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên 169 14 0 52 92 0 0 96.7 % 3.3 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 61 22 17 809 896 4 9 86.7 % 12.8 % 0.5 %
Sở Nội Vụ 10 58 13 79 50 0 0 96 % 4 % 0 %
Sở Tài chính 63 8 0 22 22 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài Nguyên Môi Trường 52 22 16 65 98 14 1 77.6 % 8.2 % 14.2 %
UBND Thành phố Hưng Yên 0 0 0 1085 1051 22 0 82.4 % 15.5 % 2.1 %
UBND Huyện Kim Động 0 0 0 764 805 18 0 37.3 % 60.5 % 2.2 %
UBND Huyện Ân Thi 0 0 0 1053 1039 47 11 83.7 % 11.7 % 4.6 %
UBND Huyện Khoái Châu 0 0 0 2186 2125 1 0 35 % 65 % 0 %
UBND Thị xã Mỹ Hào 0 0 0 1682 1915 23 0 90.9 % 7.9 % 1.2 %
UBND Huyện Tiên Lữ 0 0 0 967 895 27 0 28.8 % 68.2 % 3 %
UBND Huyện Phù Cừ 0 0 0 1169 1207 16 1 91.5 % 7.1 % 1.4 %
UBND Huyện Yên Mỹ 0 0 0 1946 1965 0 0 99 % 1 % 0 %
UBND Huyện Văn Lâm 0 0 0 1975 2026 1 1 34.2 % 65.8 % 0 %
UBND Huyện Văn Giang 0 0 0 646 635 6 0 86 % 13.1 % 0.9 %
Sở Tư pháp 150 8 15 445 555 0 0 89.4 % 10.6 % 0 %
Sở Công thương 0 71 48 407 413 0 0 3.6 % 96.4 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội 55 29 28 330 460 0 0 87.2 % 12.8 % 0 %
Sở Xây dựng 13 16 6 56 152 0 0 97.4 % 2.6 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 15 35 21 47 44 0 0 95.5 % 4.5 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 31 30 1 24 25 0 0 60 % 40 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 57 14 11 23 49 1 0 95.9 % 2 % 2.1 %
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh 14 31 15 20 25 0 0 96 % 4 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10 94 8 18 17 0 0 100 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 6 0 3 11 11 0 0 90.9 % 9.1 % 0 %
Điện Lực Hưng Yên 14 0 0 2 5 0 0 60 % 40 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Huyện/Thành phố 292 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Xã/Phường/Thị trấn 168 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục thuế Tỉnh 31 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 10 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 41
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 17
Giải quyết: 22
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 91
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 172
Giải quyết: 179
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 86.6%
Đúng hạn: 12.8%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 169
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 52
Giải quyết: 92
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.7%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 61
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 809
Giải quyết: 896
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 86.7%
Đúng hạn: 12.8%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 58
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 79
Giải quyết: 50
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 63
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 22
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 52
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 65
Giải quyết: 98
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 77.6%
Đúng hạn: 8.2%
Trễ hạn: 14.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1085
Giải quyết: 1051
Trễ hạn: 22
Trước hạn: 82.4%
Đúng hạn: 15.5%
Trễ hạn: 2.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 764
Giải quyết: 805
Trễ hạn: 18
Trước hạn: 37.3%
Đúng hạn: 60.5%
Trễ hạn: 2.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1053
Giải quyết: 1039
Trễ hạn: 47
Trước hạn: 83.7%
Đúng hạn: 11.7%
Trễ hạn: 4.6%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2186
Giải quyết: 2125
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 35%
Đúng hạn: 65%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1682
Giải quyết: 1915
Trễ hạn: 23
Trước hạn: 90.9%
Đúng hạn: 7.9%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 967
Giải quyết: 895
Trễ hạn: 27
Trước hạn: 28.8%
Đúng hạn: 68.2%
Trễ hạn: 3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1169
Giải quyết: 1207
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 91.5%
Đúng hạn: 7.1%
Trễ hạn: 1.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1946
Giải quyết: 1965
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1975
Giải quyết: 2026
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 34.2%
Đúng hạn: 65.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 646
Giải quyết: 635
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 86%
Đúng hạn: 13.1%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 150
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 445
Giải quyết: 555
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.4%
Đúng hạn: 10.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 71
Mức độ 4: 48
Tiếp nhận: 407
Giải quyết: 413
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 3.6%
Đúng hạn: 96.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 55
Mức độ 3: 29
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 330
Giải quyết: 460
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 87.2%
Đúng hạn: 12.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 56
Giải quyết: 152
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.4%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận: 47
Giải quyết: 44
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.5%
Đúng hạn: 4.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 24
Giải quyết: 25
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 60%
Đúng hạn: 40%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 23
Giải quyết: 49
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 95.9%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 2.1%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 31
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 20
Giải quyết: 25
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 94
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 17
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 11
Giải quyết: 11
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.9%
Đúng hạn: 9.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 5
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 60%
Đúng hạn: 40%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 292
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 168
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%