Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 0 41 0 24 34 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 91 1 51 316 306 0 2 87.6 % 12.4 % 0 %
Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên 169 14 0 85 111 0 0 96.4 % 3.6 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 59 22 17 1722 1699 9 15 90.1 % 9.4 % 0.5 %
Sở Nội Vụ 10 58 13 111 110 0 0 98.2 % 1.8 % 0 %
Sở Tài chính 63 8 0 34 33 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài Nguyên Môi Trường 52 22 16 107 146 24 2 73.3 % 10.3 % 16.4 %
UBND Thành phố Hưng Yên 0 0 0 2215 2074 24 0 74.3 % 24.6 % 1.1 %
UBND Huyện Kim Động 0 0 0 1880 1888 20 1 30.3 % 68.6 % 1.1 %
UBND Huyện Ân Thi 0 0 0 2640 2635 53 31 90.4 % 7.6 % 2 %
UBND Huyện Khoái Châu 0 0 0 5514 5438 2 4 31.6 % 68.4 % 0 %
UBND Thị xã Mỹ Hào 0 0 0 5041 5257 43 2 89.8 % 9.3 % 0.9 %
UBND Huyện Tiên Lữ 0 0 0 2250 2363 150 0 18.6 % 75.1 % 6.3 %
UBND Huyện Phù Cừ 0 0 0 3011 2994 34 3 91.5 % 7.4 % 1.1 %
UBND Huyện Yên Mỹ 0 0 0 4601 4586 3 1 98.6 % 1.4 % 0 %
UBND Huyện Văn Lâm 0 0 0 4356 4368 3 4 25.4 % 74.5 % 0.1 %
UBND Huyện Văn Giang 0 0 0 1372 1341 16 0 84.3 % 14.5 % 1.2 %
Sở Tư pháp 151 8 15 1046 991 4 0 92.2 % 7.4 % 0.4 %
Sở Công thương 0 71 48 724 725 0 0 2.3 % 97.7 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội 67 29 28 566 591 5 0 82.6 % 16.6 % 0.8 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 15 35 21 98 87 0 0 97.7 % 2.3 % 0 %
Sở Xây dựng 13 16 6 71 174 0 0 97.7 % 2.3 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 31 30 1 52 52 0 0 48.1 % 51.9 % 0 %
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh 14 30 16 37 40 1 0 95 % 2.5 % 2.5 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 57 14 11 26 50 1 0 96 % 2 % 2 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10 94 8 23 27 0 0 100 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 6 0 3 21 21 0 0 95.2 % 4.8 % 0 %
Điện Lực Hưng Yên 14 0 0 11 8 0 0 62.5 % 37.5 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Huyện/Thành phố 293 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Xã/Phường/Thị trấn 168 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục thuế Tỉnh 31 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 10 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 41
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 24
Giải quyết: 34
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 91
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 316
Giải quyết: 306
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 87.6%
Đúng hạn: 12.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 169
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 85
Giải quyết: 111
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.4%
Đúng hạn: 3.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 59
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 1722
Giải quyết: 1699
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 90.1%
Đúng hạn: 9.4%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 58
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 111
Giải quyết: 110
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.2%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 63
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 34
Giải quyết: 33
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 52
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 107
Giải quyết: 146
Trễ hạn: 24
Trước hạn: 73.3%
Đúng hạn: 10.3%
Trễ hạn: 16.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2215
Giải quyết: 2074
Trễ hạn: 24
Trước hạn: 74.3%
Đúng hạn: 24.6%
Trễ hạn: 1.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1880
Giải quyết: 1888
Trễ hạn: 20
Trước hạn: 30.3%
Đúng hạn: 68.6%
Trễ hạn: 1.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2640
Giải quyết: 2635
Trễ hạn: 53
Trước hạn: 90.4%
Đúng hạn: 7.6%
Trễ hạn: 2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5514
Giải quyết: 5438
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 31.6%
Đúng hạn: 68.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5041
Giải quyết: 5257
Trễ hạn: 43
Trước hạn: 89.8%
Đúng hạn: 9.3%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2250
Giải quyết: 2363
Trễ hạn: 150
Trước hạn: 18.6%
Đúng hạn: 75.1%
Trễ hạn: 6.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3011
Giải quyết: 2994
Trễ hạn: 34
Trước hạn: 91.5%
Đúng hạn: 7.4%
Trễ hạn: 1.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4601
Giải quyết: 4586
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 98.6%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4356
Giải quyết: 4368
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 25.4%
Đúng hạn: 74.5%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1372
Giải quyết: 1341
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 84.3%
Đúng hạn: 14.5%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 151
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 1046
Giải quyết: 991
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 92.2%
Đúng hạn: 7.4%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 71
Mức độ 4: 48
Tiếp nhận: 724
Giải quyết: 725
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 2.3%
Đúng hạn: 97.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 67
Mức độ 3: 29
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 566
Giải quyết: 591
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 82.6%
Đúng hạn: 16.6%
Trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận: 98
Giải quyết: 87
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 71
Giải quyết: 174
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 52
Giải quyết: 52
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 48.1%
Đúng hạn: 51.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 37
Giải quyết: 40
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 2.5%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 26
Giải quyết: 50
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 2%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 94
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 23
Giải quyết: 27
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 21
Giải quyết: 21
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 11
Giải quyết: 8
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 62.5%
Đúng hạn: 37.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 293
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 168
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%