Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 1 41 0 17 22 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 91 1 51 160 158 1 0 84.8 % 14.6 % 0.6 %
Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên 169 14 0 47 72 0 0 97.2 % 2.8 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 61 22 17 760 864 3 9 86.3 % 13.3 % 0.4 %
Sở Nội Vụ 10 58 13 66 38 0 0 94.7 % 5.3 % 0 %
Sở Tài chính 63 8 0 22 22 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài Nguyên Môi Trường 52 22 16 64 73 13 1 71.2 % 11 % 17.8 %
UBND Thành phố Hưng Yên 0 0 0 1024 1000 20 0 82.5 % 15.5 % 2 %
UBND Huyện Kim Động 0 0 0 707 725 16 0 37.1 % 60.7 % 2.2 %
UBND Huyện Ân Thi 0 0 0 992 951 44 11 84.2 % 11.1 % 4.7 %
UBND Huyện Khoái Châu 0 0 0 2039 1977 1 0 34.9 % 65.1 % 0 %
UBND Thị xã Mỹ Hào 0 0 0 1526 1748 23 0 91.2 % 7.5 % 1.3 %
UBND Huyện Tiên Lữ 0 0 0 886 806 27 0 27.8 % 68.9 % 3.3 %
UBND Huyện Phù Cừ 0 0 0 1078 1124 16 1 91.3 % 7.3 % 1.4 %
UBND Huyện Yên Mỹ 0 0 0 1806 1807 0 0 98.9 % 1.1 % 0 %
UBND Huyện Văn Lâm 0 0 0 1872 1833 1 1 31.6 % 68.3 % 0.1 %
UBND Huyện Văn Giang 0 0 0 590 572 5 0 84.8 % 14.3 % 0.9 %
Sở Tư pháp 150 8 15 421 519 0 0 89.6 % 10.4 % 0 %
Sở Công thương 0 71 48 346 343 0 0 4.4 % 95.6 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội 57 28 27 317 395 0 0 85.1 % 14.9 % 0 %
Sở Xây dựng 13 16 6 53 144 0 0 97.9 % 2.1 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 15 35 21 43 40 0 0 95 % 5 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 57 14 11 23 48 1 0 95.8 % 2.1 % 2.1 %
Sở Khoa học và Công nghệ 31 30 1 21 19 0 0 52.6 % 47.4 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10 94 8 18 14 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh 14 31 15 17 25 0 0 96 % 4 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 6 0 3 11 10 0 0 90 % 10 % 0 %
Điện Lực Hưng Yên 14 0 0 2 5 0 0 60 % 40 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Huyện/Thành phố 292 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Xã/Phường/Thị trấn 168 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục thuế Tỉnh 31 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 10 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 41
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 17
Giải quyết: 22
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 91
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 160
Giải quyết: 158
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 84.8%
Đúng hạn: 14.6%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 169
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 47
Giải quyết: 72
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 61
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 760
Giải quyết: 864
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 86.3%
Đúng hạn: 13.3%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 58
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 66
Giải quyết: 38
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 63
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 22
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 52
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 64
Giải quyết: 73
Trễ hạn: 13
Trước hạn: 71.2%
Đúng hạn: 11%
Trễ hạn: 17.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1024
Giải quyết: 1000
Trễ hạn: 20
Trước hạn: 82.5%
Đúng hạn: 15.5%
Trễ hạn: 2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 707
Giải quyết: 725
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 37.1%
Đúng hạn: 60.7%
Trễ hạn: 2.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 992
Giải quyết: 951
Trễ hạn: 44
Trước hạn: 84.2%
Đúng hạn: 11.1%
Trễ hạn: 4.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2039
Giải quyết: 1977
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 34.9%
Đúng hạn: 65.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1526
Giải quyết: 1748
Trễ hạn: 23
Trước hạn: 91.2%
Đúng hạn: 7.5%
Trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 886
Giải quyết: 806
Trễ hạn: 27
Trước hạn: 27.8%
Đúng hạn: 68.9%
Trễ hạn: 3.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1078
Giải quyết: 1124
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 91.3%
Đúng hạn: 7.3%
Trễ hạn: 1.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1806
Giải quyết: 1807
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1872
Giải quyết: 1833
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 31.6%
Đúng hạn: 68.3%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 590
Giải quyết: 572
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 84.8%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 150
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 421
Giải quyết: 519
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.6%
Đúng hạn: 10.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 71
Mức độ 4: 48
Tiếp nhận: 346
Giải quyết: 343
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 4.4%
Đúng hạn: 95.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 28
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 317
Giải quyết: 395
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85.1%
Đúng hạn: 14.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 53
Giải quyết: 144
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận: 43
Giải quyết: 40
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 23
Giải quyết: 48
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 95.8%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 2.1%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 21
Giải quyết: 19
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 52.6%
Đúng hạn: 47.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 94
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 14
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 31
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 17
Giải quyết: 25
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 11
Giải quyết: 10
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90%
Đúng hạn: 10%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 5
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 60%
Đúng hạn: 40%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 292
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 168
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%