CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6744 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6706 TT_2016_H06 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
6707 TT_2016_H07 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
6708 TT_2016_H08 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh tra
6709 TT_2016_H09 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh tra
6710 TT_2016_H10 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh tra
6711 TT_2016_X01 Xử lý đơn tại cấp xã Thanh tra
6712 TT_2016_X02 Tiếp công dân tại cấp xã Thanh tra
6713 TT_2016_X03 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Thanh tra
6714 TT_2016_X04 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thanh tra
6715 TT_2016_X05 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra
6716 TT_2016_X06 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra
6717 TT_2016_X07 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập. Thanh tra
6718 TT_2016_X08 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình. Thanh tra
6719 TT_2016_X09 Thủ tục thực hiện việc giải trình. Thanh tra
6720 VH01 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Văn hóa