CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2464 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2056 NCC29 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Lao động thương binh & xã hội
2057 NCC28 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lao động thương binh & xã hội
2058 NCC27 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Lao động thương binh & xã hội
2059 NCC26 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Lao động thương binh & xã hội
2060 D_MP_SUADOI_01_09/2019 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ. Dược- Mỹ phẩm
2061 NCC25 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Lao động thương binh & xã hội
2062 CAX01 Khai báo tạm vắng Công an
2063 CAX02 Đăng ký tạm trú Công an
2064 CAX03 Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú Công an
2065 CAX04 Tiếp nhận thông báo lưu trú Công an
2066 CAX05 Đăng ký thường trú Công an
2067 CAX06 Cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu Công an
2068 CAX07 Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú Công an
2069 CAX08 Xóa đăng ký thường trú Công an
2070 CAX09 Tách sổ hộ khẩu Công an