CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 144 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CT_2018_H01 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Công thương
2 CT_2018_H02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Công thương
3 CT_2018_H03 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Công thương
4 CT_2018_H04 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Công thương
5 CT_2018_H05 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Công thương
6 CT_2018_H06 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Công thương
7 CT_2018_H07 Cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tai chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Công thương
8 CT_2018_H08 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tai chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Công thương
9 CT_2018_H09 Cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tai chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Công thương
10 CT_2018_H11 Cấp bổ sung, sửa Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Công thương
11 CT_2018_H12 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Công thương
12 CT_2019_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Công thương
13 CT_2019_02 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Công thương
14 CT_2019_03 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Công thương
15 GDDT_2019_H01 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục. Giáo dục & Đào tạo