CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 22 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KTTV_2019_01 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Khí tượng thủy văn
2 KTTV_2019_02 Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Khí tượng thủy văn
3 TNN_2019_02 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. Tài nguyên nước
4 KTTV_2019_03 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Khí tượng thủy văn
5 TNN_2019_04 Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. Tài nguyên nước
6 TNN_2019_06 Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Tài nguyên nước
7 TNN_2019_08 Cấp gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép xả nước thải với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác. Tài nguyên nước
8 BVMT_2019_09 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (NKPL) làm nguyên liệu sản xuất. Bảo vệ môi trường
9 BVMT_2019_10 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (NKPL) làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn). Bảo vệ môi trường
10 BVMT_2019_11 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (NKPL) làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng). Bảo vệ môi trường
11 TNN_2019_11 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Tài nguyên nước
12 TNN_2019_12 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Tài nguyên nước
13 DD_2019_19 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện. Đất đai
14 DD_2019_20 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đất đai
15 DD_2019_21 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai